LAVO REGULAMIN

REGULAMIN KLUBU LAVO
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczenia usług oferowanych przez Klub LAVO, dalej: LAVO prowadzony przez ALTECOMO spółka z ograniczona odpowiedzialnością pod adresem Geodetów 23E, 05-500 Józefosław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000618496, REGON: 364273888, NIP: 7010577868 i stanowi, co następuje:
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy Członkowskiej, a także wszystkich innych osób przebywających i korzystających z usług LAVO.
2. LAVO będzie świadczyło usługi sportowe oraz fitness pod adresem ul. Geodetów 32E, 05 – 500 Józefosław.
3. W obiekcie LAVO mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usług LAVO.
4. Korzystanie z usług LAVO odbywa się na podstawie:
a. karty członkowskiej
b. opłaty za jednorazowy wstęp do LAVO, dalej: wstęp jednorazowy
c. zaproszenia indywidualnego, dalej: Voucher
d. kart typu Multisport na podstawie podpisanych umów z operatorami
5. Obsługa LAVO uprawniona jest do kontroli tożsamości osoby korzystającej z usług oferowanych przez LAVO w celu weryfikacji uprawnień do korzystania z tych usług.
6. Członek LAVO, to osoba korzystająca z usług oferowanych przez LAVO.
II. CZŁONKOSTWO LAVO
1. LAVO prowadzi usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (siłownia, zajęcia fitness, itp.) dla członków LAVO.
2. Regulamin ma zastosowanie również do Członków LAVO, których członkostwo powstaje na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy LAVO, a podmiotem trzecim lub inną osobą fizyczną wykupującą usługi dla członka LAVO.
3. Członkiem LAVO może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub małoletnia od ukończenia 16 roku życia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
4. Uzyskanie członkostwa w LAVO jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
5. Podstawą członkostwa w LAVO jest Umowa Członkowska.
6. Umowa dotycząca członkostwa w LAVO zostaje zawarta na okres jednego miesiąca (karnet miesięczny) lub dwanaście miesięcy (karnet roczny).
7. Członkostwo w LAVO powstaje z chwilą zawarcia Umowy Członkowskiej, dalej: Umowa, co ma miejsce w dacie podpisania umowy. Klientowi przysługuje prawo do ustalenia dowolnej daty rozpoczęcia, lecz nie przekraczającej okresu 1-go miesiąca od dnia podpisania umowy. Klient po podpisaniu umowy staje się członkiem LAVO, dalej: członek LAVO.
8. Członek LAVO podpisując umowę zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej i opłaty członkowskiej. Wysokość opłaty członkowskiej uzależniona jest od wybranego zakresu świadczonych usług wskazanych w Umowie.
9. W przypadku umowy na okres dwunastu miesięcy i dłużej stosuje się również formę płatności w postaci „polecenia zapłaty” oraz „płatność z góry” za cały okres obowiązywania umowy.
10. Karta członkowska, dalej: karta jest dokumentem potwierdzającym i legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług LAVO. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
11. Członek LAVO w dniu podpisania umowy w celu wyrobienia karty jest zobowiązany do przekazania LAVO danych personalnych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego lub paszportu i numeru telefonu oraz przekazania fotografii niezbędnych do realizacji umowy i dostępu do platformy Internetowej: Portal Klienta / aplikacji mobilnej (umożliwiających m. in. rezerwację miejsc na zajęciach grupowych).
12. Karta jest wydawana w dniu zawarcia umowy na okres trwania umowy. Karta uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń LAVO przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści umowy.
13. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie karty powinno być niezwłocznie zgłoszone obsłudze LAVO. Jednorazowe wydanie nowej karty jest bezpłatne, natomiast ponowna (druga) utrata karty jest odpłatna i jej wydanie nastąpi dopiero po zapłaceniu opłaty manipulacyjnej za wyrobienie karty zgodnie z aktualnym cennikiem obowiązującym w klubie.
III. USŁUGI LAVO I CZŁONKOSTWO OSOBY MAŁOLETNIEJ
1. LAVO świadczy usługi korzystania z siłowni oraz z zajęć grupowych (fitness i inne).
2. Z usług wskazanych powyżej mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat, za wyjątkiem zajęć grupowych przeznaczonych dla osób poniżej 16 roku życia (małoletni) oraz treningów personalnych – indywidualnych, z których mogą korzystać także osoby przed ukończeniem 16 lat.
3. W przypadku wskazanym powyżej zgodę na korzystanie z usług i urządzeń LAVO osoby małoletniej podpisuje przedstawiciel ustawowy osobiście w recepcji LAVO, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo w LAVO oraz jego następstwa.
4. LAVO zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług / urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG LAVO
1. Członek LAVO może korzystać z usług LAVO w zakresie posiadanych uprawnień wynikających z zakupionego karnetu i wykupionej kategorii usług, we wszystkie dni otwarcia LAVO, w godzinach otwarcia, z urządzeń, które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków LAVO, chyba, że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
2. Członkowie LAVO nie są uprawnieni do korzystania z prywatnych trenerów osobistych z wyłączeniem trenerów osobistych świadczących usługi na rzecz LAVO lub posiadających odpowiednią umowę z klubem.
3. LAVO w odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia ze wskazaniem terminu dokonywania takich zapisów.
4. Trenerzy LAVO mają prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poproszenie Członka LAVO o opuszczenie zajęć, jeśli w opinii trenera sala ćwiczeń jest przepełniona lub Członek LAVO nie wykonuje instrukcji trenera.
5. LAVO zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 3 osoby.
6. LAVO w okresie wakacyjnym każdego roku kalendarzowego, tj. od dnia 20 czerwca do 15 września będzie wprowadzał wakacyjny grafik zajęć grupowych.
7. Członkowi LAVO nie przysługuje zwrot za niewykorzystaną część karnetu po upływie terminu jego obowiązywania.
8. Członek LAVO może w terminie 14 dni od daty wykupienia karnetu miesięcznego lub dwunastomiesięcznego zrezygnować z usługi bez podania przyczyny pod warunkiem nie korzystania z zajęć i niewykorzystania jakiejkolwiek części karnetu. Rezygnację Członek LAVO jest zobowiązany zgłosić do obsługi LAVO. Wówczas członkowi LAVO przysługuje zwrot wykupionego karnetu z potrąceniem opłaty zgodnie z cennikiem. LAVO dokona zwrotu ceny zakupu karnetu po potrąceniu kwoty zgodnie z cennikiem w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji. Zwrot nastąpi w takiej samej formie płatności jak zakup karnetu.
9. Członek LAVO jest zobowiązany do korzystania z usług i urządzeń LAVO zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wskazówkami trenerów i personelu LAVO.
10. Członek LAVO ma obowiązek powiadomienia o każdym wypadku, czy też doznanych urazach zarówno własnych, jak również innych Członków Klubu, które odbyły się na terenie Klubu, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
11. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń lub wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z ww. sprzętu, jak również niezastosowania się do zaleceń lub wskazówek personelu LAVO.
V. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE
1. W obiekcie LAVO obowiązuję bezwzględny zakaz:
a. spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych,
b. zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających,
c. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów,
d. krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
e. handlu i akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności bez zgody LAVO,
f. fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez zgody LAVO,
g. wprowadzania zwierząt,
h. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych,
i. nie zakłócania zajęć w żaden sposób, w szczególności poprzez głośne rozmowy, słuchanie muzyki z indywidualnych odtwarzaczy, itp. zachowania.
j. upuszczania z wysokości (rzucania) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, itp. sprzętu.
2. Członkowie, przebywający w obiekcie LAVO zobowiązani są do:
a. przestrzegania przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania, szacunku w stosunku do pozostałych członków,
b. zachowania polegającego na utrzymaniu mienia LAVO i powstrzymaniu się od zachowania mogącego powodować uszkodzenie lub zniszczenie mienia LAVO,
c. zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny,
d. podporządkowania się poleceniom obsługi LAVO,
e. zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (ewentualnie uzyskania informacji od obsługi LAVO w przypadku braku takiej instrukcji przed przystąpieniem do jego używania),
f. zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się sprzętem LAVO,
g. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone,
h. używania klapek antypoślizgowych korzystając z prysznica,
3. Członek niezwłocznie po przyjściu do LAVO jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej na klucz szafce. Szafki, zabezpieczane są na kluczyk (wydawany w recepcji Klubu). Członek LAVO może jednocześnie korzystać wyłącznie z jednej szafki
4. LAVO wskazuję, że szafki na terenie szatni/przebieralni nie posiadają zabezpieczeń gwarantujących zabezpieczenie przedmiotów wartościowych i nie służą do ich przechowywania.
5. Członek przed wyjściem z szatni/przebieralni zobowiązany jest sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta, za pomocą kluczyka. Członek Klubu zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki, po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki, Członek ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel LAVO. Członek po zakończeniu z korzystania usług LAVO jest zobowiązany opróżnić i pozostawić otwartą szafkę.
6. Członek w przypadku braku zwrotu wypożyczonego kluczyka lub jego utraty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
7. W przypadku pozostawienia przez członka korzystającego z kluczyka po zakończonym treningu szafki zamkniętej, w tym samym dniu, po zakończeniu pracy Klubu, szafka taka zostanie odblokowana. W takim przypadku członek jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.
8. Członka LAVO, który pozostawił rzeczy w otwartej przez LAVO Szafce, obciążają koszty przechowania tychże rzeczy oraz poszukiwania ich właściciela. Członek LAVO poniesie koszty przechowania zgodnie z obowiązującym cennikiem. Nieodebrane przez Członka LAVO rzeczy w terminie jednego miesiąca od ich pozostawienia zostaną zutylizowane/wyrzucone do śmieci a ubrania do tego się nadające wrzucone do kontenerów gromadzących ubrania.
9. Członkowie są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń, aby zapewnić utrzymanie urządzenia i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu.
10. LAVO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w obiektach Klubu i poproszenia Członka, który w opinii personelu Klubu ubrany jest nieodpowiednio o jego opuszczenie.
11. Członek po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych zobowiązany jest odłożyć je na miejsce bądź odpowiednio zabezpieczyć.
12. Członkowie zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
13. Obsługa LAVO nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących swojej sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń, Członek powinien zasięgnąć opinii lekarskiej.
14. LAVO informuje, że pomieszczenia, z wyłączeniem szatni i łazienek mogą być monitorowane przy pomocy sieci kamer przemysłowych, w celu zapewniania bezpieczeństwa.
15. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do zasad korzystania z obiektu LAVO.
16. Naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia LAVO do rozwiązania umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
VI. SIŁOWNIA / ZAJĘCIA FITNESS
1. Członek podczas korzystania z siłowni lub zajęć grupowych zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek obsługi LAVO, w szczególności trenera lub instruktora zajęć grupowych.
2. Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym z zastrzeżeniem godzin otwarcia LAVO.
3. Instruktor prowadzący trening indywidualny nie jest dostępny dla pozostałych klientów.
4. Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy LAVO lub instruktorzy posiadający umowę z klubem LAVO. Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych przez osoby obce, niebędące instruktorami LAVO.
5. LAVO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rezerwacji na zajęcia grupowe.
6. Członek może odwołać rezerwacje miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na cztery godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji można dokonać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie, za pomocą systemu zapisów on-line na stronie internetowej www.lavo.fun na portalu klienta.
7. Członek jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych. Ze względów bezpieczeństwa obsługa LAVO może poprosić spóźnionego Członka o opuszczenie sali.
8. Członek będący na zajęciach grupowych po raz pierwszy, jest zobowiązany przed rozpoczęciem zajęć grupowych do poinformowania o tym fakcie Instruktora zajęć grupowych. Członek korzystający z zajęć grupowych jest zobowiązany do poinformowania Instruktora zajęć grupowych o ciąży, gorszym samopoczuciu, urazach oraz wszelkich poważnych problemach zdrowotnych.
9. Zajęcia grupowe prozdrowotne mają charakter profilaktyczny i nie stanowią konsultacji medycznej.
10. Do sterowania sprzętem audio, klimatyzacją, oświetleniem oraz otwieraniem i zamykaniem drzwi i okien upoważniona jest wyłącznie obsługa LAVO.
11. LAVO zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych, w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
12. Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą.
13. Osoby mające wątpliwości, co do wykonania ćwiczenia bądź obsługi maszyny powinny poprosić o pomoc trenera lub obsługę LAVO.
14. Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność.
2
VII. PROMOCJE I VOUCHERY
1. LAVO poza stałymi i okresowymi ofertami usług wprowadzać może okresowo oferty specjalne, dalej Promocje, których warunki określa regulamin danej Promocji dostępny w LAVO lub na stronie internetowej LAVO.
2. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu danej Promocji.
3. Członek, korzystający z Promocji, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem danej Promocji.
4. Każda promocja jest ogłaszana przez LAVO i obowiązuje do czasu odwołania
5. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie danej Promocji stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. W obiekcie LAVO można dokonać zakupu Vouchera, którego zakres ustala się indywidualnie.
7. Voucher na wejście do klubu może być pobrany ze strony www.lavo.fun Voucher jest darmowy, do wykorzystania jednorazowo dla osoby, która nie korzystała z usług LAVO.
8. Usługa zakupiona w ramach Vouchera musi być wykorzystania w terminie sześciu miesięcy od daty zakupu. Data ważności wskazana jest na dokumencie Vouchera. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w terminie na nim wskazanym usługa przepada, a Klient nie może żądać zwrotu wartości wykupionego Vouchera.
VIII. ZAWIESZENIE I PRZEDŁUŻENIE CZŁONKOSTWA
1. Członkowi posiadającemu członkostwo dwunastomiesięczne przysługuje prawo bezpłatnego zawieszenia członkostwa na okres jednego miesiąca, z możliwością rozdzielenia na dwa okresy dwutygodniowe w czasie ważności członkostwa. Zawieszenie członkostwa następuje poprzez zgłoszenie obsłudze LAVO w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną na adres email LAVO podany na stronie www.lavo.fun w terminie 14 dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania. Członkostwo zostaje przedłużone o okres zawieszenia.
2. Członek posiadający członkostwo dwunastomiesięczne w razie choroby lub rekonwalescencji trwającej dłużej niż 4 tygodnie, ma prawo bezpłatnego zawieszenia członkostwa na okres, w jakim nie będzie mógł korzystać z usług LAVO ze wskazanych przyczyn (niezbędne jest okazanie zaświadczenia lekarskiego uzasadniającego zawieszenie). O planowanym zawieszeniu członkostwa z wymienionych przyczyn Członek winien zawiadomić obsługę LAVO osobiście, pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie www.lavo.fun najpóźniej na trzy dni przed dniem planowanego okresu zawieszenia. Członkostwo zostaje przedłużone o czas zawieszenia.
3. Za okres zawieszenia karnetu z zastrzeżeniem ust. 2 LAVO nie pobiera opłat, zaś Członek nie jest uprawniony do korzystania z usług LAVO podczas zawieszenia.
4. Po wykorzystaniu możliwości bezpłatnego okresu zawieszenia Członek Klubu ma możliwość płatnego zawieszenia członkostwa zgodnie z cennikiem. Członkostwo zostaje przedłużone o czas zawieszenia.
5. Zawieszenie dotyczy tylko i wyłącznie karnetu dwunastomiesięcznego.
IX. PŁATNOŚCI I OPŁATY
1. Opłaty za poszczególne usługi realizowane są z góry, zgodnie z Ofertą oraz Cennikiem.
2. Jeżeli Oferta lub Cennik przewiduje płatności poprzez system płatności cyklicznych „Espago”, płatność odbywa się w comiesięcznych cyklach. Płatności cykliczne „Espago” polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Członka wynikających z umowy. Mechanizm do obsługi bezpiecznych płatności cyklicznych dostarcza Espago (marka należąca do PSP Polska sp. z o.o.) spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Pobrania dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, w terminie przedstawionym Członkowi. LAVO nie przechowuje numerów kart, ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji. LAVO zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń rachunku Członka, gdy w wymaganym terminie obciążenie wynikające z umowy nie zostanie zrealizowane.
3. Członek w ramach płatności poprzez system płatności cyklicznych „Espago” jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
4. Okoliczność braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej nie zwalnia Członka z obowiązku uiszczenia opłaty.
5. Opłata rejestracyjna i opłata członkowska, chyba, że inaczej postanowiono za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy. Kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry do 3 dnia każdego miesiąca w okresie członkostwa.
6. Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez członka Klubu, a jej istotą jest pozostawanie do dyspozycji Członka możliwości skorzystania z usług Klubu w dowolnie wybranym przez niego terminie w ramach terminu, na jaki zawarto umowę. Nieskorzystanie w okresie obowiązywania umowy z usług Klubu niezwalania go od ponoszenia opłat członkowskich, nie uprawnia Członka do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
7. W przypadku, gdy po stronie Członka powstaną zaległości w płatnościach którejkolwiek z rat lub Członek podał dane, które uniemożliwiają LAVO ustanowienia polecenia zapłaty lub pobrania opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty), Klub ma prawo do zawieszenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wcześniejszego zawiadamiania Członka. Przez czas trwania zawieszenia Członek nie ma prawa do korzystania z usług LAVO i LAVO jest zwolniony z obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka, w szczególności personel LAVO ma prawo odmówić wpuszczenia Członka na teren Klubu. Zawieszenie członkostwa kończy się w dniu uiszczenia przez Członka kwoty wszystkich zaległych rat powiększonych o opłatę manipulacyjną zgodną z obowiązującym cennikiem.
8. Opłaty za członkostwo w Klubie mogą być regulowane w następujący sposób:
a. miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w umowie w formie gotówkowej bądź przelewem na numer konta wskazany przez LAVO;
b. miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w umowie poprzez polecenie zapłaty na rzecz LAVO wprost z konta bankowego członka LAVO;
c. jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w umowie, płatnej w gotówce przy podpisaniu umowy / kolejne rocznice członkostwa lub w ciągu 3 dni od podpisania umowy przelewem na numer konta wskazany przez LAVO.
9. Członek LAVO może zostać obciążony dodatkowymi opłatami zgodnymi z obowiązującym cennikiem.
10. W przypadku uchybienia płatności rocznej opłaty członkowskiej lub jej miesięcznych rat, które przekraczają 30 dni, promocyjna opłata członkowska przestaje obowiązywać i Członek zobowiązany jest do zapłaty opłaty członkowskiej według standardowego cennika usług.
11. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy członkowskiej, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w każdym przypadku, gdy opóźnienie Członka w zapłacie opłaty członkowskiej lub jej części przekracza siedem dni.
12. Cennik usług świadczonych w LAVO jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości w recepcji Klubu.
13. LAVO na żądanie Członka wystawia faktury za usługi klubowe.
14. LAVO zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach Umów już zawartych.
15. Zmiana cennika usług nie stanowi zmiany Umowy, jak również zmiany Regulaminu.
X. CESJA
1. LAVO w ramach każdego z karnetów przewiduje możliwość przeniesienia praw i obowiązków Członka na osobę trzecią (cesja) za zgodą LAVO.
2. Członek zainteresowany dokonaniem cesji zobowiązany jest skontaktować się z personelem LAVO w celu dokonania stosownych formalności.
3. LAVO w przypadku cesji praw jest upoważnione do poprania opłaty manipulacyjnej zgodnej z cennikiem usług za przygotowanie formalności związanych z przeniesieniem praw.
XI. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Członek ma prawo odstąpić od Umowy, w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez obowiązku podawania przyczyny. W takim przypadku Klub zwróci Członkowi wszystkie zapłacone przez niego opłaty członkowskie pod warunkiem nie korzystania z usług Klubu. Odstąpienie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z tytułu skorzystania z usług Klubu Członek jest zobowiązany do zapłaty wedle cennika Klubu.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 opłata rejestracyjna uiszczona przez Członka przy zawarciu Umowy nie podlega zwrotowi.
3. W przypadku chęci rezygnacji z usług LAVO po upływie 14 dni od zawarcia umowy, a przed wygaśnięciem członkostwa, Członek jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia dla karnetu dwunastomiesięcznych oraz z zachowaniem 3 – dniowego wypowiedzenia dla pozostałych karnetów, liczonego od dnia następnego po dniu dostarczenia do LAVO wypowiedzenia sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku rozwiązania umowy w sposób wskazany w ust. 3, Członek zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej zgodnej z obowiązującym cennikiem.
5. Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich.
6. Członek ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez LAVO jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte pomimo pisemnego wezwania ze strony Członka w ciągu 7 dni od dostarczenia wezwania LAVO.
7. LAVO będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek narusza postanowienia Umowy, w tym w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Umowy zawarte na okres 12 miesięcy z dniem następującym po ostatnim dniu okresu obowiązywania umowy, przedłuża się na kolejny miesiąc, o ile Członek nie złoży w terminie 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy, oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy. Przedłużenie umowy następuję według cennika obowiązującego w ostatnim dniu przedłużenia umowy.
9. W każdym przypadku rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Członka:
a. Członek niezwłocznie zobowiązany jest do zwrotu karty członkowskiej;
b. uiszczona przez Członka opłata rejestracyjna oraz opłata członkowska nie podlega zwrotowi;
c. wszelkie nieuiszczone opłaty należne z tytułu członkostwa w LAVO stają się natychmiast wymagalne
XII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KLUBU
1. Członkowie uprawiają sport i biorą udział w zajęciach grupowych organizowanych przez LAVO oraz używają wyposażenia i urządzeń wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka.
3. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej oraz zaleceń trenera.
4. Członek zawierający Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do LAVO z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez LAVO, chyba, że zostało to spowodowane przez LAVO lub jego obsługę w sposób zawiniony.
5. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych w szafkach lub poza nimi w przebieralni oraz innych pomieszczeniach.
XIII. KLAZULA MODYFIKACYJNA
1. LAVO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.lavo.fun, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
3. Członek, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany może w terminie do 14 dni liczonych od umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej klubu wypowiedzieć umowę ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
4. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie w obiekcie LAVO.
5. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
XIV. GODZINY PRACY LAVO / OBOWIĄZKI CZŁONKA
1. LAVO jest otwarty w dni powszednie oraz w weekendy, godziny otwarcia są dostępne na stronie internetowej oraz w Klubie LAVO. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby i nie stanowi to zmiany Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
2. LAVO jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia, oraz 1 dzień Nowego Roku.
3. LAVO może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie obiektu jest zaplanowane, kierownictwo LAVO informuję o tym członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji. Zamknięcie LAVO ze wskazanych przyczyn nie uprawnia do zwrotu części opłaty za członkostwo, o ile nie przekroczy łącznie 30 dni w roku kalendarzowym.
4. Każdy Członek, nieposiadający przy sobie karty członkowskiej zobowiązany jest do podania danych umożliwiających jego identyfikacje w systemie. Brak możliwości identyfikacji (brak zdjęcia w systemie, błędne dane, itp.) skutkować będzie odmową do skorzystania z usług LAVO.
5. Członkowie korzystający z usług LAVO na zasadzie jednorazowego wejścia zobowiązani są do dokonania opłaty za jednorazowe skorzystanie z usług Klubu oraz okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
6. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalnie usługi nie wchodzą w zakres danego typu członkostwa są określone w cenniku ustalonym przez LAVO.
7. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach LAVO.
8. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
9. Członek LAVO zobowiązany jest powiadomić o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
10. Członek LAVO przez podpisanie Umowy Członkowskiej, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część zawartej Umowy, zrozumiał jego warunki oraz akceptuje je i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie jego treści w Recepcji LAVO oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.lavo.fun.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy członkowskiej podaję się pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby LAVO.

RODO
1. LAVO przetwarza dane osobowe Członka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest ALTECOMO Sp. z o.o. Geodetów 23E, 05-500 Józefosław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: KRS 0000618496.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: j.wojcik@javo.fun
4. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu, jako osoby uprawnionej
6. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. jego podwykonawcy) lub takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 30 dni, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
PODPIS PRZEDSTAWICIELA LAVO PODPIS KLUBOWICZA
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….
1. LAVO poza stałymi i okresowymi ofertami usług wprowadzać może okresowo oferty specjalne, dalej Promocje, których warunki określa regulamin danej Promocji dostępny w LAVO lub na stronie internetowej LAVO.
2. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika wprost z regulaminu danej Promocji.
3. Członek, korzystający z Promocji, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem danej Promocji.
4. Każda promocja jest ogłaszana przez LAVO i obowiązuje do czasu odwołania
5. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie danej Promocji stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. W obiekcie LAVO można dokonać zakupu Vouchera, którego zakres ustala się indywidualnie.
7. Voucher na wejście do klubu może być pobrany ze strony www.lavo.fun Voucher jest darmowy, do wykorzystania jednorazowo dla osoby, która nie korzystała z usług LAVO.
8. Usługa zakupiona w ramach Vouchera musi być wykorzystania w terminie sześciu miesięcy od daty zakupu. Data ważności wskazana jest na dokumencie Vouchera. W przypadku braku wykorzystania Vouchera w terminie na nim wskazanym usługa przepada, a Klient nie może żądać zwrotu wartości wykupionego Vouchera.
VIII. ZAWIESZENIE I PRZEDŁUŻENIE CZŁONKOSTWA
1. Członkowi posiadającemu członkostwo dwunastomiesięczne przysługuje prawo bezpłatnego zawieszenia członkostwa na okres jednego miesiąca, z możliwością rozdzielenia na dwa okresy dwutygodniowe w czasie ważności członkostwa. Zawieszenie członkostwa następuje poprzez zgłoszenie obsłudze LAVO w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną na adres email LAVO podany na stronie www.lavo.fun w terminie 7 dni przed rozpoczęciem jego obowiązywania. Członkostwo zostaje przedłużone o okres zawieszenia.
2. Członek posiadający członkostwo dwunastomiesięczne w razie choroby lub rekonwalescencji trwającej dłużej niż 4 tygodnie, ma prawo bezpłatnego zawieszenia członkostwa na okres, w jakim nie będzie mógł korzystać z usług LAVO ze wskazanych przyczyn (niezbędne jest okazanie zaświadczenia lekarskiego uzasadniającego zawieszenie). O planowanym zawieszeniu członkostwa z wymienionych przyczyn Członek winien zawiadomić obsługę LAVO osobiście, pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie www.lavo.fun najpóźniej na trzy dni przed dniem planowanego okresu zawieszenia. Członkostwo zostaje przedłużone o czas zawieszenia.
3. Za okres zawieszenia karnetu z zastrzeżeniem ust. 2 LAVO nie pobiera opłat, zaś Członek nie jest uprawniony do korzystania z usług LAVO podczas zawieszenia.
4. Po wykorzystaniu możliwości bezpłatnego okresu zawieszenia Członek Klubu ma możliwość płatnego zawieszenia członkostwa zgodnie z cennikiem. Członkostwo zostaje przedłużone o czas zawieszenia.
5. Zawieszenie dotyczy tylko i wyłącznie karnetu dwunastomiesięcznego.
IX. PŁATNOŚCI I OPŁATY
1. Opłaty za poszczególne usługi realizowane są z góry, zgodnie z Ofertą oraz Cennikiem.
2. Jeżeli Oferta lub Cennik przewiduje płatności poprzez system płatności cyklicznych „Espago”, płatność odbywa się w comiesięcznych cyklach. Płatności cykliczne „Espago” polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej lub debetowej Visa, MasterCard oraz Maestro Członka wynikających z umowy. Mechanizm do obsługi bezpiecznych płatności cyklicznych dostarcza Espago (marka należąca do PSP Polska sp. z o.o.) spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Pobrania dokonywane będą w regularnych odstępach czasu, w terminie przedstawionym Członkowi. LAVO nie przechowuje numerów kart, ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji. LAVO zastrzega sobie prawo do ponownych prób obciążeń rachunku Członka, gdy w wymaganym terminie obciążenie wynikające z umowy nie zostanie zrealizowane.
3. Członek w ramach płatności poprzez system płatności cyklicznych „Espago” jest zobowiązany do ustawienia stosownych limitów dziennych i miesięcznych dla swojej karty kredytowej lub debetowej. Limity te powinny zostać ustawione dla transakcji korespondencyjnych i telefonicznych oraz dla transakcji internetowych, na poziomie gwarantującym możliwość pobrania wymaganej miesięcznej opłaty.
4. Okoliczność braku skutecznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej nie zwalnia Członka z obowiązku uiszczenia opłaty.
5. Opłata rejestracyjna i opłata członkowska, chyba, że inaczej postanowiono za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy. Kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry do 3 dnia każdego miesiąca w okresie członkostwa.
6. Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez członka Klubu, a jej istotą jest pozostawanie do dyspozycji Członka możliwości skorzystania z usług Klubu w dowolnie wybranym przez niego terminie w ramach terminu, na jaki zawarto umowę. Nieskorzystanie w okresie obowiązywania umowy z usług Klubu niezwalania go od ponoszenia opłat członkowskich, nie uprawnia Członka do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
7. W przypadku, gdy po stronie Członka powstaną zaległości w płatnościach którejkolwiek z rat lub Członek podał dane, które uniemożliwiają LAVO ustanowienia polecenia zapłaty lub pobrania opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty), Klub ma prawo do zawieszenia członkostwa ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności wcześniejszego zawiadamiania Członka. Przez czas trwania zawieszenia Członek nie ma prawa do korzystania z usług LAVO i LAVO jest zwolniony z obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka, w szczególności personel LAVO ma prawo odmówić wpuszczenia Członka na teren Klubu. Zawieszenie członkostwa kończy się w dniu uiszczenia przez Członka kwoty wszystkich zaległych rat powiększonych o opłatę manipulacyjną zgodną z obowiązującym cennikiem.
8. Opłaty za członkostwo w Klubie mogą być regulowane w następujący sposób:
a. miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w umowie w formie gotówkowej bądź przelewem na numer konta wskazany przez LAVO;
b. miesięcznie – w wysokości 1/12 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w umowie poprzez polecenie zapłaty na rzecz LAVO wprost z konta bankowego członka LAVO;
c. jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w umowie, płatnej w gotówce przy podpisaniu umowy / kolejne rocznice członkostwa lub w ciągu 3 dni od podpisania umowy przelewem na numer konta wskazany przez LAVO.
9. Członek LAVO może zostać obciążony dodatkowymi opłatami zgodnymi z obowiązującym cennikiem.
10. W przypadku uchybienia płatności rocznej opłaty członkowskiej lub jej miesięcznych rat, które przekraczają 30 dni, promocyjna opłata członkowska przestaje obowiązywać i Członek zobowiązany jest do zapłaty opłaty członkowskiej według standardowego cennika usług.
11. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy członkowskiej, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w każdym przypadku, gdy opóźnienie Członka w zapłacie opłaty członkowskiej lub jej części przekracza siedem dni.
12. Cennik usług świadczonych w LAVO jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości w recepcji Klubu.
13. LAVO na żądanie Członka wystawia faktury za usługi klubowe.
14. LAVO zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach Umów już zawartych.
15. Zmiana cennika usług nie stanowi zmiany Umowy, jak również zmiany Regulaminu.
X. CESJA
1. LAVO w ramach każdego z karnetów przewiduje możliwość przeniesienia praw i obowiązków Członka na osobę trzecią (cesja) za zgodą LAVO.
2. Członek zainteresowany dokonaniem cesji zobowiązany jest skontaktować się z personelem LAVO w celu dokonania stosownych formalności.
3. LAVO w przypadku cesji praw jest upoważnione do poprania opłaty manipulacyjnej zgodnej z cennikiem usług za przygotowanie formalności związanych z przeniesieniem praw.
XI. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Członek ma prawo odstąpić od Umowy, w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez obowiązku podawania przyczyny. W takim przypadku Klub zwróci Członkowi wszystkie zapłacone przez niego opłaty członkowskie pod warunkiem nie korzystania z usług Klubu. Odstąpienie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z tytułu skorzystania z usług Klubu Członek jest zobowiązany do zapłaty wedle cennika Klubu.
2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 opłata rejestracyjna uiszczona przez Członka przy zawarciu Umowy nie podlega zwrotowi.
3. W przypadku chęci rezygnacji z usług LAVO po upływie 7 dni od zawarcia umowy, a przed wygaśnięciem członkostwa, Członek jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia dla karnetu dwunastomiesięcznych oraz z zachowaniem 3 – dniowego wypowiedzenia dla pozostałych karnetów, liczonego od dnia następnego po dniu dostarczenia do LAVO wypowiedzenia sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku rozwiązania umowy w sposób wskazany w ust. 3, Członek zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej zgodnej z obowiązującym cennikiem.
5. Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich.
6. Członek ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez LAVO jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte pomimo pisemnego wezwania ze strony Członka w ciągu 7 dni od dostarczenia wezwania LAVO.
7. LAVO będzie uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek narusza postanowienia Umowy, w tym w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
8. Umowy zawarte na okres 12 miesięcy z dniem następującym po ostatnim dniu okresu obowiązywania umowy, przedłuża się na kolejny miesiąc, o ile Członek nie złoży w terminie 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy, oświadczenia o braku woli kontynuowania Umowy. Przedłużenie umowy następuję według cennika obowiązującego w ostatnim dniu przedłużenia umowy.
9. W każdym przypadku rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Członka:
a. Członek niezwłocznie zobowiązany jest do zwrotu karty członkowskiej;
b. uiszczona przez Członka opłata rejestracyjna oraz opłata członkowska nie podlega zwrotowi;
c. wszelkie nieuiszczone opłaty należne z tytułu członkostwa w LAVO stają się natychmiast wymagalne
XII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KLUBU
1. Członkowie uprawiają sport i biorą udział w zajęciach grupowych organizowanych przez LAVO oraz używają wyposażenia i urządzeń wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka.
3. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej oraz zaleceń trenera.
4. Członek zawierający Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do LAVO z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez LAVO, chyba, że zostało to spowodowane przez LAVO lub jego obsługę w sposób zawiniony.
5. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych w szafkach lub poza nimi w przebieralni oraz innych pomieszczeniach.
XIII. KLAZULA MODYFIKACYJNA
1. LAVO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.lavo.fun, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
3. Członek, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany może w terminie do 14 dni liczonych od umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej klubu wypowiedzieć umowę ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
4. Wypowiedzenie powinno zostać złożone na piśmie w obiekcie LAVO.
5. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
XIV. GODZINY PRACY LAVO / OBOWIĄZKI CZŁONKA
1. LAVO jest otwarty w dni powszednie oraz w weekendy, godziny otwarcia są dostępne na stronie internetowej oraz w Klubie LAVO. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby i nie stanowi to zmiany Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
2. LAVO jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 15 sierpnia (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych, Święta Bożego Narodzenia, oraz 1 dzień Nowego Roku.
3. LAVO może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie obiektu jest zaplanowane, kierownictwo LAVO informuję o tym członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji. Zamknięcie LAVO ze wskazanych przyczyn nie uprawnia do zwrotu części opłaty za członkostwo, o ile nie przekroczy łącznie 30 dni w roku kalendarzowym.
4. Każdy Członek, nieposiadający przy sobie karty członkowskiej zobowiązany jest do podania danych umożliwiających jego identyfikacje w systemie. Brak możliwości identyfikacji (brak zdjęcia w systemie, błędne dane, itp.) skutkować będzie odmową do skorzystania z usług LAVO.
5. Członkowie korzystający z usług LAVO na zasadzie jednorazowego wejścia zobowiązani są do dokonania opłaty za jednorazowe skorzystanie z usług Klubu oraz okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
6. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalnie usługi nie wchodzą w zakres danego typu członkostwa są określone w cenniku ustalonym przez LAVO.
7. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach LAVO.
8. LAVO nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
9. Członek LAVO zobowiązany jest powiadomić o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.
10. Członek LAVO przez podpisanie Umowy Członkowskiej, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część zawartej Umowy, zrozumiał jego warunki oraz akceptuje je i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie jego treści w Recepcji LAVO oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.lavo.fun.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji Umowy członkowskiej podaję się pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby LAVO.
PODPIS PRZEDSTAWICIELA LAVO PODPIS KLUBOWICZA
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….
3
RODO
1. LAVO przetwarza dane osobowe Członka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO.
2. Administratorem danych osobowych Klienta jest ALTECOMO Sp. z o.o. Geodetów 23E, 05-500 Józefosław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: KRS 0000618496.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: j.wojcik@javo.fun
4. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu, jako osoby uprawnionej
6. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. jego podwykonawcy) lub takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 30 dni, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenie.